ONZE WERKWIJZE

 

 

1. Methodes van geschillenoplossing

 

Binnen CEDIRES worden verschillende formules van geschillenbeslechting toegepast, in functie van de kenmerken van het geschil en de wensen van de partijen.

 

We leggen ons toe op klassieke arbitrage (voordeel: zekerheid van een beslissing, doch veel sneller dan via de rechtbank).

 

Een arbitrage vertoont hoge gelijkenissen met een rechtbankprocedure, behalve dat degene die het geschil beslecht, geen overheidsrechter is.  Afhankelijk van het type zaak, kan ook gekozen worden voor een arbitrale procedure zonder bijstand van de partijen door (juridische) raadslieden (of enkel met bijstand van technische raadgevers).  Klik hier voor meer informatie over arbitrage.

 

Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die inderdaad belangrijke voordelen heeft: een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden is vaker een oplossing die goed wordt nageleefd en die niet zelden mogelijk maakt dat partijen ook na het geschil met elkaar zaken blijven doen, maar die ook een belangrijk potentieel nadeel heeft: indien partijen niet tot een vergelijk komen, is een bemiddelingspoging mislukt en was ze puur tijdverlies.  Klik hier voor meer informatie over bemiddeling.

 

Vandaar dat binnen CEDIRES niet zelden gekozen wordt voor de formule van “mediation-arbitration” (“bemiddeling-arbitrage”), waarbij na een bemiddelingspoging de zekerheid bestaat dat het geschil beslecht zal worden, desnoods via een formule van arbitrage.  Maar ook in dat geval hebben partijen nog steeds de mogelijkheid om na de arbitrale sententie in onderling overleg af te wijken en alsnog een akkoord te bereiken.  De kans dat de alternatieve geschillenbeslechting puur tijdverlies is, wordt aldus tot nihil gereduceerd, nu de partijen de zekerheid hebben dat er uiteindelijk toch een oplossing uit de bus komt.

 

Verdere details vindt U in ons Procedure-Reglement.  Een bijkomende garantie dat er geen tijd verloren kan gaan met discussies over de vraag in welke formule de partijen zich kunnen vinden, is dat we maar één Procedure-Reglement hebben.  Er is dus geen apart reglement voor arbitrage, bemiddeling, bemiddeling-arbitrage, mini trials: ons Procedure-Reglement vindt toepassing op alle formules.  Als een bemiddeling of mini trial geen kans maakt, of niet zou slagen, dan schakelen we over naar een arbitrage, in het kader waarvan knopen zullen worden doorgehakt.  Ook als de partijen na het ontstaan van het geschil nergens nog overeenstemming over kunnen bereiken (zelfs niet over welke formule van geschillenbeslechting moet worden toegepast), dan nog zal het geschil worden opgelost.  Een keuze voor onze geschillenbeslechtingsclausule in het contract volstaat.  U vindt op deze site ook enkele gratis voorbeeldcontracten waarin ons arbitragebeding vervat ligt.  Klik hier voor meer informatie over onze diensten.

 

 

2. De omkadering

 

Om een sfeer van verzoening te creëren, is de omkadering van belang.  Ter zetel van CEDIRES kunnen de partijen in een comfortabele en rustgevende omgeving met elkaar praten.  Tegelijk zijn er genoeg zalen en salons beschikbaar waar partijen zich afzonderlijk kunnen terugtrekken voor overleg (desgewenst voor overleg met een bemiddelaar in afwezigheid van de wederpartij, d.i. de zgn. “caucus”).

 

Het hoofdkwartier van CEDIRES is gevestigd in Château du Bois d’Angre, een charmant kasteel op ongeveer 45 minuten ten zuiden van Brussel (op de grens tussen Merbes-Sainte-Marie en Buvrinnes).

 

Weg van alle verkeersopstoppingen, parkeermoeilijkheden, verkeersagressie, drukte, uitlaatgassen en stadslawaai, ademt de ganse omgeving bucolische rust en idyllische vrede.

 

Indien partijen dit meer praktisch achten, organiseren we ook bemiddelingen en arbitrages in onze kantoren te Brussel (Louizalaan), of op enige andere locatie.

 

 

3. Flexibiliteit - alles is bespreekbaar: de locatie, het tijdstip, het tempo, de formule

 

Omdat flexibiliteit vanzelfsprekend een kernbegrip is binnen elke vorm van alternatieve geschillenbeslechting, vinden onze activiteiten niet steeds plaats in het hoofdkwartier van CEDIRES, met name wanneer het voor beide conflicterende partijen handiger is om de geschillenbeslechting elders te laten plaatsvinden.

 

Voor sommige conflicten is het niet eens vereist om alle partijen in één lokaal samen te brengen en kan gebruik van moderne communicatiemiddelen nutteloze verplaatsingen vermijden (online dispute resolution).

 

Niet alleen qua plaats & ruimtelijke aanwezigheid wordt binnen CEDIRES flexibiliteit hoog in het vaandel gevoerd: ook op het vlak van tijd en tijdsbesteding is flexibiliteit troef.  Indien beide partijen het wensen, kan voorzien worden in een ultrasnelle geschillenbeslechting.

 

Soms is het aangewezen dat gesprekken plaatsvinden in alle rust en buiten de beslommeringen en drukke activiteiten die weekdagen kenmerken: bemiddelingspogingen tijdens de weekends moedigen we zelfs aan, omdat aldus partijen soms gemakkelijker dan op weekdagen de mogelijkheid hebben om zich ongestoord te concentreren op de oplossing en beëindiging van het geschil.

 

De toegepaste formule kan naar keuze bestaan uit een standaardmethode (zodat geen discussies kunnen ontstaan i.v.m. de te volgen werkwijze), dan wel uit maatwerk ontworpen op maat van de noden van het geschil.

 

Naast flexibiliteit op het gebied van ruimte en tijd, is er binnen CEDIRES ook sprake van “personele flexibiliteit”: Afhankelijk van het type conflict, wordt onderzocht welke (binnen- of buitenlandse) specialist of welk team van specialisten het meest geschikt is als arbiter, bemiddelaar, of als bemiddelaar-arbiter.

 

 

4. Neutraliteit (onafhankelijkheid en onpartijdigheid)

 

Binnen CEDIRES werken we uitsluitend met ervaren en hooggekwalificeerde juristen, telkens specialisten in hun domein.  De inbreng van niet-juristen kan ook waardevol zijn, maar wanneer we niet-juristen betrekken bij arbitrages, zullen zij steeds zetelen onder voorzitterschap van een jurist.

 

Onze enige bekommernis is op een vlotte en correcte manier bijdragen tot de oplossing van geschillen.

 

Bij geschillen tussen partijen uit verschillende landen, bestaat de mogelijkheid voor de partijen om, indien zij dat wensen, de geschillenbeslechting te laten voeren voor een college samengesteld uit leden van verschillende nationaliteit.

 

Ook wat specifiek Belgische toestanden en gevoeligheden betreft, voeren we binnen CEDIRES neutraliteit hoog in het vaandel.  Onze zetel ligt weliswaar in Wallonië, doch we beschikken ook over kantoren te Brussel en geschillen waarvoor kennis van het Nederlands vereist is, worden steeds behandeld door Nederlandstalige specialisten.

CEDIRES

 Center for Dispute Resolution

              

Enkele van onze vergaderlokalen te Brussel (Louizalaan)