Afscheid nemen van medewerkers omwille van een conflict tussen medewerkers onderling, ligt niet altijd voor de hand (zeker bij sluimerende conflicten, waar geen sprake is geweest van wangedrag dat een ontslag om dringende reden rechtvaardigt).  In het licht van het daaraan verbonden sociaal passief, is zulks vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet altijd opportuun.

 

Afhankelijk van de aard van het conflict, bekijken wij samen met u welke aanpak het meest aangewezen is.

 

Een louter juridische benadering is vanzelfsprekend niet altijd de meest geschikte om een bedrijfsintern conflict op te lossen.

 

De oplossing (of zelfs voorkoming) van bedrijfsinterne conflicten is bij uitstek maatwerk.

 

Vaak is een pluridisciplinaire aanpak nuttig.  We werken desgewenst ook samen met bedrijfs- en organisatiepsychologen.

 

Zelfs al zijn de wijzen waarop een bedrijfsintern conflict - in welk stadium het zich ook bevindt - wordt aangepakt quasi onbeperkt, bij ons vertonen zij alle één gemeenschappelijk kenmerk, nl. gerichtheid op resultaten waar uw onderneming beter van wordt.

 

BEDRIJFSINTERNE CONFLICTEN

 

Conflicten kunnen een organisatie verlammen.

 

Conflicten kunnen mensen demotiveren.  Zij kunnen de productiviteit van uw bedrijf negatief beïnvloeden.

 

Conflicten kunnen dermate escaleren dat zij de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten aantasten.

 

Spanningen binnen uw bedrijf kunnen derhalve uiteindelijk nefast zijn voor uw reputatie.

 

 

CEDIRES

 Center for Dispute Resolution