Ingebrekestelling: inhoud en voorbeeld

Hieronder vindt u enkele tips m.b.t. de inhoud van een ingebrekestelling, alsook enkele voorbeelden van een ingebrekestelling.  U kan ook hier klikken voor een versie in Word-formaat. (Hoewel het zelf opstellen van een ingebrekestelling uiteraard mogelijk is, verdient het toch aanbeveling een advocaat te raadplegen.)

De volgende elementen worden best vervat in een ingebrekestellling:

  1. Vermeld het begrip “ingebrekestelling” – hoewel dit juridisch niet absoluut vereist is, verdient dit toch aanbeveling, omdat door gebruik van die term duidelijk is dat de schuldeiser aandringt op uitvoering van de overeenkomst;
  2. De datum;
  3. Adresgegevens van de geadresseerde (hoewel een ingebrekestelling enkel en alleen per e-mail ook rechtsgeldig kan zijn, mag er dan wel geen redelijke twijfel over bestaan dat de mail goed werd ontvangen);
  4. Samenvatting van het probleem (bv. factuur werd niet betaald; of goederen werden niet geleverd; of verschuldigde geldsom werd niet betaald,...);
  5. Vragen dat het probleem wordt opgelost, m.a.w. aandringen op uitvoering van de overeenkomst;
  6. Termijn om het probleem te regelen ;
  7. Adresgegevens en handtekening van de afzender;
  8. U kan eventueel ook bewijsstukken toe aan de ingebrekestelling. Bv. de bestelbon, een getekend afleveringsbewijs, de factuur, eventueel de basisovereenkomst of kopie van herinneringsbrieven/mails.

Voorbeeld van een ingebrekestelling bij wanbetaling

Per e-mail en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Ingebrekestelling 

Plaats en datum
Naam en adres van de geadresseerde
Naam en adres van de afzender

Betreft: referentie van de factuur / bestelbon ... (datum)

Geachte heer, mevrouw,

Bovenstaande factuur is, ondanks schriftelijke aanmaningen, nog steeds niet betaald. We geven u een laatste mogelijkheid om het totaalbedrag voor xxx (datum) over te maken op onze rekening xxx (rekeningnummer).

Of (bijvoorbeeld) : Op basis van onze leningsovereenkomst van xxx (datum), bent u mij de volgende bedragen verschuldigd: (a) ............................. als hoofdsom, en (b) .............................. als interesten, totaal tot op heden ................................., onder voorbehoud van vermeerdering met de nog lopende interesten.

Indien wij uw betaling niet ontvangen binnen een termijn van 7 dagen na heden, dan zullen wij overeenkomstig het Cedires-arbitragebeding vervat in onze overeenkomst (of, bijvoorbeeld: in uw borgstelling) de arbitrageprocedure voor Cedires (www.cedires.be) opstarten. De kosten en bijkomende intresten die hieruit voortvloeien, zullen op u verhaald worden.

Met de meeste hoogachting,
(handtekening)

Voorbeeld van een ingebrekestelling bij laattijdige levering

Per e-mail en aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Ingebrekestelling

Plaats en datum
Naam en adres van de geadresseerde
Naam en adres van de afzender

Betreft: aankoop van .......... (omschrijving) – referentie van de factuur / bestelbon ... (datum)

Geachte heer, mevrouw,

Op .......... (datum) heb ik bij u bovenvermeld(e) xxx gekocht. In de overeenkomst (of bestelbon) werd een precieze leveringstermijn (of leveringsdatum) vastgesteld, namelijk .......... . Die termijn (of die datum) is momenteel verstreken (met xxx dagen).

Aangezien ik tot op heden niets van u gehoord heb, verzoek ik u met aandrang alle nodige maatregelen te treffen om de levering te kunnen uitvoeren binnen de volgende … dagen.

Bij gebreke hiervan zal ik mij genoodzaakt zien juridische stappen te ondernemen, waarbij de bijkomende kosten op u zullen worden verhaald.

 

Met de meeste hoogachting,
(handtekening)

 

ingebrekestelling