Overzicht van onze diensten

Binnen CEDIRES werden verschillende formules van geschillenbeslechting toegepast, in functie van de kenmerken van het geschil en de wensen van de partijen.

We legden ons toe op klassieke arbitrage (voordeel: zekerheid van een beslissing, doch veel sneller dan via de rechtbank).

Een arbitrage vertoont hoge gelijkenissen met een rechtbankprocedure, behalve dat degene die het geschil beslecht, geen overheidsrechter is. Afhankelijk van het type zaak, kan ook gekozen worden voor een arbitrale procedure zonder bijstand van de partijen door (juridische) raadslieden (of enkel met bijstand van technische raadgevers).

Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die inderdaad belangrijke voordelen heeft: een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden is vaker een oplossing die goed wordt nageleefd en die niet zelden mogelijk maakt dat partijen ook na het geschil met elkaar zaken blijven doen, maar die ook een belangrijk potentieel nadeel heeft: indien partijen niet tot een vergelijk komen, is een bemiddelingspoging mislukt en was ze puur tijdverlies.

Vandaar dat binnen CEDIRES niet zelden gekozen werd voor de formule van “mediation-arbitration” (“bemiddeling-arbitrage”), waarbij na een bemiddelingspoging de zekerheid bestaat dat het geschil beslecht zal worden, desnoods via een arbitrage. Maar ook in dat geval hadden partijen nog steeds de mogelijkheid om na de arbitrale sententie in onderling overleg af te wijken en alsnog een akkoord te bereiken. De kans dat de alternatieve geschillenbeslechting puur tijdverlies is, wordt aldus tot nihil gereduceerd, nu de partijen de zekerheid hebben dat er uiteindelijk toch een oplossing uit de bus komt.

Een bijkomende garantie dat er geen tijd verloren kan gaan met discussies over de vraag in welke formule de partijen zich kunnen vinden, was dat we maar één Procedure-Reglement hebben. Er was dus geen apart reglement voor arbitrage, bemiddeling, bemiddeling-arbitrage, mini trials: ons Procedure-Reglement vindt toepassing op alle formules. Als een bemiddeling of mini trial geen kans maakt, of niet zou slagen, dan schakelen we over naar een arbitrage, in het kader waarvan knopen zullen worden doorgehakt. Ook als de partijen na het ontstaan van het geschil nergens nog overeenstemming over kunnen bereiken (zelfs niet over welke formule van geschillenbeslechting moet worden toegepast), dan nog zal het geschil worden opgelost. Een keuze voor onze geschillenbeslechtingsclausule in uw contracten volstond.