Kosten

Onze tariefstructuur is kristalhelder.

Onze barema’s worden hieronder toegelicht.

Het kostenplaatje van een klassieke rechtbankprocedure kan hoog oplopen.

Kiezen voor geschillenbeslechting buiten de rechtbank, kan een enorme besparing opleveren.

Kiezen voor CEDIRES kan om verschillende redenen de kosten van de oplossing van een geschil nog in bijkomende mate drukken:

• Alternatieve geschillenoplossing (alternative dispute resolution of ADR), in het bijzonder wanneer georganiseerd door CEDIRES, neemt meestal (veel) minder tijd in beslag dan een rechtbankprocedure;

• Er is in beginsel slechts één aanleg (geen hoger beroep);

• We hebben geen vast personeel in dienst;

• We hebben nauwelijks vaste kosten: onze hoofdvestiging (Château du Bois d’Angre) is eigendom van één van onze leden en wordt aan CEDIRES op gracieuze wijze ter beschikking gesteld.

Voorgaande elementen maken het binnen CEDIRES mogelijk om hoogstaande juridische dienstverlening te laten verstrekken door mensen die zonder uitzondering tot de beste juristen van hun generatie behoren, maar dan zonder exorbitante prijskaartjes.

Onze prestaties worden op transparante wijze gehonoreerd. Onze tariefstructuur is eenvoudig.

Nochtans is de aard van de zaken die in aanmerking komen voor bemiddeling en/of arbitrage uiterst gevarieerd.

In iedere zaak, groot of klein, staat voor ons een constant streven centraal naar het afleveren van juridisch werk aan de hoogste kwaliteit.

Dat neemt niet weg dat wij beseffen dat kostenbeheersing voor de partijen een belangrijke factor kan zijn. Naarmate de financiële inzet van een zaak kleiner is, wordt kostenbeheersing belangrijker.

Vandaar dat we werken volgens twee formules, wat ons toelaat een aangepaste oplossing te bieden voor ieder type geschil.

Samengevat:

• “Standard”: ideaal voor geschillen waarin kostenbeheersing een cruciale factor is. Binnen deze formule profileert CEDIRES zich als een prijsbreker en zijn we nauwelijks te kloppen.

• “Tailor made”: deze formule biedt het perfecte evenwicht tussen kwaliteitsbewaking en kostenbeheersing. Deze formule is niet gebaseerd of forfaits, maar op uurtarieven. De kost is dus niet op voorhand exact te evalueren, maar voor geschillen met grote financiële inzet kan deze formule wel aanleiding geven tot aanzienlijke besparingen.

Om te vermijden dat partijen het niet eens zouden raken over welke formule wordt toegepast, wordt bij afwezigheid van akkoord over een andere formule in beginsel gewerkt volgens de “Standard” formule.

Onderstaande tabel bevat de details van de “Standard” tariefformule van CEDIRES.

Kwaliteit staat bij ons weliswaar op de eerste plaats, maar we zien niet in waarom kwaliteit overprijsd zou moeten zijn.

De arbitragekosten omvatten de honoraria en de kosten van de arbiters, evenals de administratieve kosten van CEDIRES.

De honoraria van de arbiters worden door CEDIRES vastgesteld overeenkomstig de omvang van het geschil en binnen de hierna vermelde grenzen :

Bedrag in geding Honoraria
(in EURO) Minimum Maximum
van
tot
0,00
12.500,00
312,50 825,00
van
tot
12.501,00
50.000,00
825,00 + 0,5%
vbb 12.500
825,00 +2,5,00%
vbb 12.500
van
tot
50.001,00
100.000,00
1000,00 + 1,50%
vbb 50.000
1.825,00 + 2,00%
vbb 50.000
van
tot
100.001,00
500.000,00
1.825,00 + 0,75%
vbb 100.000
3.000,00 + 0,75%
vbb 100.000
van
tot
500.001,00
1.000.000,00
5.000,00 + 0,75%
vbb 500.000
6.250,00 + 0,75%
vbb 500.000
van
tot
1.000.001,00
5.000.000,00
8.500,00 + 0,35%
vbb 1.000.000
10.000,00 + 0,375%
vbb 1.000.000
van
tot
5.000.001,00
10.000.000,00
22.500,00 + 0,15%
vbb 5.000.000
30.000,00 + 0,15%
vbb 5.000.000
van
tot
10.000.001,00
50.000.000,00
35.000,00 + 0,0125%
vbb 10.000.000
40.000,00 + 0,0125%
vbb 10.000.000
Boven 45.000,00 + 0,006%
vbb 50.000.000
70.000,00 + 0,009%
vbb 50.000.000

vbb = van bedrag boven

De administratieve kosten van CEDIRES worden forfaitair bepaald op 10% van de honoraria.

Wanneer het scheidsgerecht uit drie arbiters bestaat, worden de bovengenoemde vastgestelde percentages en bedragen van kosten met 2,5 vermenigvuldigd.

De “Tailor made” formule wordt enkel toegepast wanneer beide partijen het daarmee eens zijn. Deze formule gaat uit van uurtarieven (zie hieronder). Het voordeel is dat de honorering in verhouding staat tot het daadwerkelijk gepresteerde werk. Mogelijk nadeel is dat moeilijker exact kan worden ingeschat bij de aanvang van de procedure hoe het kostenplaatje van de arbitrage eruit zal zien.

Welke formule ook gekozen wordt: verrassingen zijn steeds uitgesloten, aangezien uiterlijk op de inleidingszitting de toegepaste tariefstructuur besproken en toegelicht wordt.

Onze gebruikelijke uurtarieven (binnen de “Tailor made” formule) zijn als volgt (excl. BTW):

• Voor geschillen die niet in geld waardeerbaar zijn of met een financiële inzet lager dan 500.000 euro, werken we in principe met een team van één of drie leden (naargelang de gekozen formule: bemiddelaars, arbiters of bemiddelaars-arbiters - indien dit aangewezen is omwille van de aard van de zaak, werken we soms ook met een college samengesteld uit bv. één lid aangewezen door CEDIRES en twee externe specialisten in het betrokken domein), waarbij een uurtarief van 200 euro per persoon wordt gehanteerd;

• Voor geschillen met een financiële inzet tussen 500.001 euro en 2.500.000 euro werken we met een uurtarief van 250 euro per persoon;

• Voor geschillen met een financiële inzet tussen 2.500.001 euro en 10.000.000 euro werken we met een uurtarief van 300 euro per persoon;

• Voor geschillen met een financiële inzet tussen 10.000.001 tot 25.000.000 euro werken we met een uurtarief van 350 euro per persoon;

• Voor geschillen met een financiële inzet hoger dan 25.000.001 euro werken we met een uurtarief van 500 euro per persoon.

Onze tariefstructuur is dus niet alleen zeer transparant, maar tegelijk ook uiterst competitief en, naar wij menen, zeer billijk.

Indien de partijen kiezen voor een arbitrage waarbij zij beiden zelf één arbiter vrij kiezen en enkel de voorzitter van het arbitraal college wordt aangeduid door CEDIRES, dan zijn afwijkingen van de vermelde forfaits en uurtarieven mogelijk, maar enkel nadat de partijen daarover bij het begin van de procedure geïnformeerd worden, zodat verrassingen uitgesloten zijn.

Iedere bemiddelings- of arbitrageprocedure via CEDIRES ligt ingebed in een constant streven naar de hoogste kwaliteit, aan een zeer strak tempo en aan een correcte prijs.